REKLAMA

Karta EKUZ – bezpłatne leczenie za granicą

Autor: LEXman · Zdjęcia: · Dodane: 22 lipca 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Karta EKUZ uprawnia do darmowego leczenia poza granicami Polski. Jaki jest jednak zakres jej działania? Jak ją wyrobić? Jaki jest termin jej ważności? Wyjeżdżając na wakacje gdzieś zagranicę warto znać odpowiedzi na te pytania.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Fundusz Zdrowia z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Kto i jak może uzyskać kartę EKUZ?

EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pierwszy krok do uzyskania EKUZ stanowi wypełnienie wniosku. Można go pobrać ze strony NFZ lub uzyskać w siedzibie organu. Do wyboru są dwa rodzaje wniosku. Jeden dotyczy pobytu czasowego (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym), a drugi wyjazdu w związku z wykonywaniem pracy.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów. Ubezpieczony może:

 1. zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
 2. wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
 3. wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 4. złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Na wyrobienie karty czeka się do 3 dni roboczych, składając wniosek osobiście często istnieje szansa dostać ją od razu.

Zobacz: Czy ubezpieczenie OC jest ważne mimo niezapłacenia drugiej raty składki?

Jak długo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna?

Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego jest ważna:

 1. 5 lat– karta wydana dla  osób pobierających świadczenia emerytalne.
 2. 6 miesięcy – karta wydana dla  osób:
  1. Ubezpieczonych:
   • zatrudnionych,
   • prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
   • pobierających rentę,
   • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
   • członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).
  2. Uprawnionych na podstawie przepisów krajowych:
   • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
   • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
   • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
   • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).
  3. 2 miesiące –  karta wydana dla osób:
   • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
   • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Zobacz: Czy OC pokrywa szkody wyrządzone przez pasażera?

W innych przypadkach EKUZ jest ważna:

 1. 90 dni–  karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)
 2. 42 dni –  karta wydana dla  kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapamiętaj!

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Zobacz: Czy OC pokrywa szkody wyrządzone przez pasażera?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności