REKLAMA

Wypożyczenie samochodu zastępczego – zwrot kosztów od ubezpieczyciela

Autor: LEXman · Zdjęcia: PZU · Dodane: 7 lutego 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Najem samochodu zastępczego i zwrot kosztów od ubezpieczyciela to częsty problem polskich kierowców. Czy ubezpieczyciel ma obowiązek ponosić koszty najmu samochodu zastępczego? Jak do zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego odnosi się orzecznictwo sądowe?

Samochód zastępczy w orzecznictwie sądów

Po wypadku lub poważnej kolizji kierowca oprócz poniesienia kosztów naprawy samochodu ponosi również szereg innych wydatków związanych ze zniszczeniem swojego auta. Często koszty te są związane z koniecznością najmu samochodu zastępczego.

W relacjach ubezpieczyciel i poszkodowany najczęstszym problemem jest ocena zasadności roszczenia o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego za czas likwidacji szkody.

Zobacz: Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Warto zaznaczyć, że zgodnie z utwierdzonym orzecznictwem odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

Zobacz: Czy ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela samochodu?

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 1916/00 za normalne następstwo zniszczenia pojazdu służącego poszkodowanemu do prowadzenia działalności gospodarczej należy uznać konieczność czasowego wynajęcia pojazdu zastępczego w celu kontynuowania jej działalności w okresie, gdy szkoda nie została jeszcze naprawiona.

Zobacz: Czy ubezpieczenie OC jest ważne mimo niezapłacenia drugiej raty składki?

Postulat pełnego odszkodowania przemawia więc za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia /cyt. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie IV CK 672/03.

W orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 września 2010 roku, sygn. akt XXIII Ga 408/10 stwierdzono, że najem pojazdu zastępczego nie jest zarezerwowany jedynie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W świetle najnowszego orzecznictwa, samochód, który nie jest w obecnych czasach traktowany jako dobro luksusowe, może być niezbędny także dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Istotne jest natomiast, aby brak możliwości korzystania z pojazdu spowodował szkodę majątkową, która to szkoda winna być – w świetle art. 361 Kodeksu cywilnego zrekompensowana. Taką szkodę majątkową stanowi utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia bądź uszkodzenia – jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Utrata możliwości korzystania z pojazdu jest szkodą samą w sobie, zatem nie ma znaczenia do jakich celów poszkodowany wykorzystywał pojazd. Pogląd o konieczności minimalizacji szkody przez poszkodowanego, poprzez zastąpienie korzystania ze swojego pojazdu komunikacją miejską należy uznać za nieporozumienie.

Podsumowanie

Powyższe orzeczenia sądów oznaczają w praktyce, że ubezpieczyciel nie może odmówić refundacji kosztów najmu osobie fizycznej, której samochód zastępczy służył do codziennego dojeżdżania do pracy, odwożenia dziecka do przedszkola czy wyjazdu na zaplanowane wcześniej wakacje.

Zobacz: Kto może parkować na kopercie? Nowa karta parkingowa 2016

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach w najmie pojazdu zastępczego. Poszkodowany najmujący pojazd zastępczy musi korzystać z niego w dotychczasowym zakresie, który nie powinien być okazjonalny. Wynajęty pojazd powinien znajdować się w podobnej klasie i standardzie co pojazd uszkodzony oraz poszkodowany nie może dysponować w czasie likwidacji szkody innym samochodem, który mógłby zaspokoić jego potrzeby transportowe.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności