REKLAMA

Umowa darowizny samochodu – bezpłatny wzór wraz z objaśnieniem

Autor: Lexman · Zdjęcia: Alfa Romeo · Dodane: 27 listopada 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Wzór umowy darowizny samochodu jest niezbędny do prawidłowego dokonania darowizny auta. Spisanie takiej umowy nie jest trudne,  ale warto wiedzieć co w niej zawrzeć. W poniższym tekście znajdziesz konieczne elementy umowy darowizny samochodu wraz z ich omówieniem oraz bezpłatny wzór umowy darowizny samochodu.

Umowę darowizny samochodu należy sporządzić w formie pisemnej. Forma pisemna jest wystarczająca do dokonania wszelkich formalności dotyczących podatku od darowizny oraz przerejestrowania samochodu. Umowa darowizny staje się ważna z chwilą spełnienia się przyrzeczonego w umowie świadczenia, czyli od momentu przeniesienia prawa własności na obdarowanego. Do przeniesienia własności pojazdu koniecznie jest wydanie samochodu, wszystkich dokumentów oraz kompletu kluczyków.

Zobacz: Darowizna samochodu – jak ją zrobić krok po kroku?

Nazwa umowy

Pomimo, że to nie nazwa a treść umowy decyduje o stosunku prawnym łączącym sygnatariuszy na samym początku wpisujemy tytuł umowy. Może być to „umowa darowizny” lub „umowa darowizny samochodu”.

Miejscowość i data

Koniecznym elementem jest określenie miejsca oraz daty zawarcia umowy. Co do miejsca wystarczające jest podanie nazwy miejscowości, a co do daty wystarczające podanie jest dnia, miesiąca i roku. Podawanie godziny zawarcia umowy jest w tej sytuacji zbędne.

Strony umowy

Stronami umowy darowizny samochodu jest darczyńca oraz obdarowany. W umowie należy dokładnie oznaczyć obie te strony podając imiona, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty.

Przedmiot umowy – samochód

Kolejnym istotnym elementem umowy darowizny samochodu jest określenie jego przedmiotu. Samochód należy opisać jak najbardziej starannie i zgodnie z prawdą. W umowie podaje się markę, model, rok produkcji, numer silnika, pojemność silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny oraz przebieg pojazdu.

Oświadczenia darczyńcy

W tym punkcie umowy powinny znaleźć się wszelkie oświadczenia darczyńcy dotyczące samochodu, m.in. oświadczenie darczyńcy o przysługującym mu prawie własności samochodu oraz braku zobowiązań dotyczących przedmiotu darowizny wobec osób trzecich.

Zobacz: Czy trzeba płacić za wymianę prawa jazdy?

Wartość samochodu

W umowie darowizny należy określić wartość darowanego samochodu. Ma to związek z obowiązkami podatkowymi jakie ciążą na obdarowanym. Należy pamiętać, że w przypadku darowizny w tzw. pierwszej grupie podatkowej wartość samochodu nie ma znaczenia dla wielkości należnego podatku, gdyż osoby takie są od niego zwolnione na mocy ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wspólne oświadczenie stron

Niezwykle istotnym elementem umowy darowizny jest wspólne oświadczenie stron, w którym darczyńca oświadcza, że przekazuje obdarowanemu na własność przedmiot darowizny (samochód), a obdarowany oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.

Darczyńca powinien ponadto oświadczyć jaki jest stopień pokrewieństwa pomiędzy nim a obdarowanym. Stopień pokrewieństwa ma ogromne znaczenie przy ustalaniu wysokości podatku od darowizny.

Termin wydania samochodu

W umowie darowizny należy dokładnie określić dzień wydania przez darczyńcę samochodu. Może miec to miejsce w momencie podpisania przez strony umowy lub w dowolnie oznaczonym dniu w przyszłości.

Wzór umowy darowizny

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

zawarta w dniu 23 listopada 2015 roku w Warszawie pomiędzy („Umowa”):

Panem Andrzejem Nowakiem, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Krokusów 7, 00-900 Warszawa, PESEL: 69090911111, legitymującym się dowodem osobistym nr AAA 111111, wydanym przez Prezydenta m.st Warszawy,

zwanym dalej: “Darczyńcą”

a

Panem Mikołajek Nowakiem, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Krokusów 7, 00-900 Warszawa, PESEL: 96090911111, legitymującym się dowodem osobistym nr AAA 222222, wydanym przez Prezydenta m.st Warszawy,

zwanym dalej: “Obdarowanym”

  • 1

Przedmiotem darowizny jest samochód osobowy („Samochód”):

– marka:                                                                                            

– model:                                                                                            

– rok produkcji:                                                                                              

– nr silnika:                                                                                       

– pojemność:                                                                                  

– nr nadwozia:                                                                                

– nr rejestracyjny:                                                                         

– przebieg:                                                                                       

  • 2

Darczyńca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem Samochodu, będącego przedmiotem darowizny oraz, że Samochód wolny jest od wad prawnych, a na Darczyńcy nie ciążą zobowiązania wobec osób trzecich, dotyczące Samochodu.

  • 3

Strony określają wartość Samochodu na kwotę 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  • 4

Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu na własność Samochód określony w § 1, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tę przyjmuje.

  • 5

Wydanie Samochodu następuje w momencie podpisania Umowy, tj. w dniu 23 listopada 2015 roku. Wraz z samochodem Darczyńca wydaje kartę pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dwa komplety kluczy.

  • 6

Darczyńca oświadcza, że jest ojcem Obdarowanego.

  • 7

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy obciążą Obdarowanego

  • 8

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i obowiązującego prawa.

  • 9

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  • 10

Umowa została sporządzona w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                                                                                                                                                                            

Darczyńca                                                                                           Obdarowany

Zgłoszenie darowizny samochodu do urzędu skarbowego

Warto także pamiętać, że przy sporządzaniu umowy darowizny, niezbędne będzie późniejsze zgłoszenie darowizny samochodu do urzędu skarbowego. W tym celu należy wypełnić formularz SD-Z2. Jak to zrobić poprawnie pokazaliśmy na wzorze w poniższym artykule:

Zobacz: Zgłoszenie darowizny samochodu do urzędu skarbowego – jak wypełnić formularz SD-Z2?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności