REKLAMA

Jak legalnie usunąć zalegający na ulicy wrak samochodu?

Autor: LEXman · Zdjęcia: · Dodane: 23 lipca 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Usunięcie zalegającego na ulicy wraku auta to spory problem. Kto może usunąć porzucony lub pozostawiony na parkingu samochód? Do kogo się zgłosić w celu odholowania wraku auta? Co z samochodami, których właściciele nie żyją?

Wraki i opuszczone samochody to częsty widok na polskich ulicach i parkingach. Co zrobić w sytuacji, gdy od wielu miesięcy czy lat opuszczony pojazd zajmuje miejsce parkingowe? Kiedy możliwe jest usunięcie starego samochodu z ulicy? Kto może tego dokonać?

W jaki sposób usunąć wrak samochodu z drogi?

Problem porzuconych samochodów można spotkać na niejednej ulicy prawie każdego polskiego miasta. Usunięcie go z miejsca postoju może okazać się bardzo trudne. W tym krótkim tekście postaramy się przedstawić Wam w jaki sposób należy się do tego zabrać.

Gdy właściciela auta-wraku można ustalić

Po zgłoszeniu sprawy do straży miejskiej lub na policję, decydujące będzie miało znaczenie gdzie tak naprawdę znajduje się dany pojazd. Jeżeli jest to droga publiczna, strażnicy miejscy przede wszystkim będą próbowali odszukać właściciela pojazdu i nakazać mu jego usunięcie. Mogą też nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

Zobacz: Holowanie – jak zgodnie z prawem holować samochód?

Jeżeli mandat nic nie zmieni, sprawa może trafić do sądu, a ten może nałożyć karę do 5000 zł. W razie braku reakcji ze strony właściciela pojazdu, samochód może zostać odholowany na parking gminny.

Usunięcie wraku samochodu według prawa

Zgodnie z art. 50a ust. 1 Prawa o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Ponadto pojazd usunięty w powyższych okolicznościach oraz nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Po upływie tego okresu taki pojazd przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

laweta

Zobacz: Koszt odholowania pojazdu w 2016 roku

Pojazd przechodzi również na własność gminy, jeżeli w okresie 6 miesięcy od jego usunięcia z drogi organ nie ustali osoby uprawnionej do jego odbioru. Ponadto szczegółowa procedura dotycząca usuwania z drogi opuszczonych pojazdów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem usunąć pojazd z drogi może straż miejska lub policja. Zaś organy gminy, zarządca drogi, powiatowe jednostki organizacyjne realizujące zadania polegające na usuwaniu pojazdów lub prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych muszą z nimi współpracować.

Usunięcie wraku pojazdu z drogi

Usunięcie pojazdu z drogi przez straż miejską lub policję, rozpoczyna się z chwilą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Organy gminy oraz zarządca drogi mogą zgłaszać potrzebę takiego usunięcia. Dyspozycję wydaje niezwłocznie, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu, po upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się niezwłocznie w miejscu zapewniającym właściwy dozór pojazdu.

Co może każdy z nas?

Mając na uwadze powyższe uregulowania dotyczące usunięcia pojazdu z drogi lub parkingu, należy zgłosić fakt porzucenia wraku do straży miejskiej lub poinformować o zaistniałym stanie rzeczy właściwą dla miejsca zdarzenia jednostkę Policji. Aż tyle lub tylko tyle. Pozostałe działania leżą już w gestii odpowiednich organów.

Sądy a wraki samochodów

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2009 roku, sygn. akt: II SA/Po 699/08

Nie jest możliwe wniesienie skargi do sądu administracyjnego na czynności straży miejskiej w przedmiocie usunięcia pojazdu w trybie art. 50a Prawa o ruchu drogowym. Zasadność wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i w konsekwencji dokonania tej czynności oraz ewentualnego obciążenia kosztami wynikającymi z tego tytułu może podlegać kontroli sądu dopiero na etapie wydania (odmowy wydania) zezwolenia na odbiór pojazdu lub w sytuacji gdy dojdzie do wydania przez organ gminy aktu o przejściu na rzecz gminy własności pojazdu.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2008 roku, sygn. akt: I OW 10/08

Nieużywanie pojazdu w rozumieniu art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) jest, jak należy przyjąć zgodnie z ratio legis przepisu, stanem trwającym dłuższy czas. Inaczej można by usuwać pojazdy niewykorzystywane przez właściciela, np. przez tydzień.

Zobacz: Mandat dla właściciela auta za niewskazanie kierującego

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności