REKLAMA

Oświadczenie Auto Rentier w sprawie zarzutów UOKiK

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: · Dodane: 21 listopada 2019
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

W związku z komunikatem UOKiK o rozpoczęciu postępowania wobec spółki Auto Rentier, przedstawiciele firmy przygotowali oświadczenie, mające na celu odnieść się do zarzutów. Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia. Na jego umieściliśmy link do artykułu wyjaśniającego stanowisko UOKiK.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AUTO RENTIER

W związku z otrzymaną przez spółkę Auto Rentier informacją, dotyczącą wszczęcia postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oświadczam:  jako reprezentant Spółki stanowczo zaprzeczam, aby to Spółka celowo i świadomie wprowadzała Konsumentów w błąd i działała na ich szkodę. Jednocześnie podjąłem decyzję o wprowadzeniu zmian w treści Umów Inwestycyjnych, mając na uwadze nadrzędne dobro Klientów. Doceniam również  zaangażowanie UOKiK w zakresie sprawdzenia poprawności  zapisów i treści samych Umów. Tym niemniej nie mogę zgodzić się z przyjętą argumentacją, że zarzucane Spółce nieprawidłowości wynikające z zapisów samej treści Umowy, świadczą o złych intencjach samej Spółki. Jednakże szanując decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dniem 15-11-2019 wprowadzone zostały następujące zmiany:

I   KARA UMOWNA

Zmiana brzmienia paragrafu dotyczącego wysokości Kary Umownej

Nowy zapis:

W przypadku złamania zapisów Umowy Inwestycyjnej strony ustalają Karę Umowną w wysokości różnicy wartości Przedmiotu Umowy Inwestycyjnej na podstawie wyceny wykonanej przez niezależnego Rzeczoznawcę, posiadającego certyfikat Rzeczoznawcy Samochodowego Polskiego Związku Motorowego PZM potwierdzonego uprawnieniami zgodnymi z art. 79 a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 z póź. zm. zatwierdzone wpisem na Listę Rzeczoznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a kwoty całkowitej pozostałej do spłaty wobec Banku finansującego zakup Przedmiotu przypadającej na dzień rozwiązania Umowy.

II   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dodano nowy zapis do Umowy Inwestycyjnej

Treść dodanego zapisu

Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy Inwestycyjnej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Inwestor przed jego upływem złoży pod adresem Projektodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.  Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym decyduje data stempla pocztowego. Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej można wysłać również e-mailem na adres: bok@autorentier.pl Wzór odstąpienia od Umowy stanowi integralną część Umowy Inwestycyjnej.

III   INFORMACJA O NABYWANYM POJEŹDZIE

Zmiana treści Umowy na:

Inwestor oświadcza, że stał się właścicielem samochodu wskazanego przez Projektodawcę,

zgodnie z faktura zakupu nr ……………………. z dn. ……………………… .

Specyfikacja Pojazdu będącego przedmiotem Umowy Inwestycyjnej:

Marka  ………………………………………………..

Model ………………………………………………..

Rok produkcji ………………………………………..

Nr VIN ………………………………………………

zwanego dalej Pojazdem.

IV   OSTRZEŻENIE O RYZYKU DLA INWESTORÓW

Dodano ostrzeżenie na stronie głównej spółki www.autorentier.pl

Tempo rozwoju rynku  wynajmu długoterminowego wyniosło na koniec I kw. 2019 r. 15,1% rok do roku, co oznacza, że było wyższe o prawie 2% niż rok wcześniej i aż o ponad 6 % niż dwa lata temu, Jednak mając na uwadze nadrzędne dobro naszych Klientów – rzetelnie przedstawiamy każdy możliwy scenariusz, nawet ten najczarniejszy. W skrajnej sytuacji upadłości spółki Auto Rentier, to na Inwestorze spoczywa obowiązek uregulowania pozostałego zobowiązania wobec Banku (jeżeli pojazd jest finansowany za pomocą kredytu bankowego) i wszelkie konsekwencje związane z brakiem tych płatności. Inwestor otrzymuje Pojazd stanowiący Przedmiot zawartej Umowy Inwestycyjnej  (który od początku współpracy jest jego własnością – karta pojazdu jest zdeponowana u Inwestora), stąd może nim dowolnie dysponować (np. sprzedać aby odzyskać zainwestowany kapitał). Jednocześnie przypominamy, że samochód będący przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest wyłączną własnością Inwestora i nie stanowi majątku Spółki, tym samym nie może podlegać zabezpieczeniu w razie jakichkolwiek działań windykacyjnych przeciwko Spółce.

Zobacz: Wynajem aut jako pomysł na biznes? UOKiK ostrzega!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności