REKLAMA

Policja i jej działania wobec gwałcicieli z aplikacji taksówkarskich

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: · Dodane: 2 listopada 2022
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Przemoc seksualna, w tym molestowanie i gwałty, na pasażerkach w taksówkach na aplikacje to problem tak poważny, że zajmuje się nim już nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. Działania policji wydają się być niewystarczające, a kontrola nad kierowcami tych „taksówek” prawie nie istnieje.

Taksówki na aplikacje tracą na popularności z uwagi na brak kontroli nad kierowcami jakich zatrudniają. Pasażerki są w nich molestowane, a nawet gwałcone, a skala problemu jest tak duża, że już od pewnego czasu procederem zajmuje się już nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. Skierował on pytania do przedstawicieli policji i prokuratury mające na celu ustalić jak organy ścigania radzą sobie z przestępstwami seksualnymi popełniamy w taksówkach na aplikacje. Rzecznik otrzymał bowiem skarg na działania organów m.in. informujące o braku podejmowania jakichkolwiek interwencji, czy wręcz nakłaniania poszkodowanych kobiet do rezygnacji ze zgłaszania aktów molestowania czy gwałtów. Odpowiedź Komendy Głównej Policji jest obszerne, ale raczej mało konkretne.

Gwałty w taksówkach na aplikacje – co robi policja?

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Zastępca KGP nadinsp. Paweł Dobrodziej informuje, że problematyka zawiadomień o przestępstwach przeciwko wolności seksualnej popełnianych na pasażerkach taksówek „na aplikację”, już z chwilą odnotowania pierwszych przypadków tego rodzaju czynów zabronionych, spotkała się z natychmiastową reakcją kierownictwa Policji oraz podległych służb funkcjonalnie odpowiedzialnych za nadzór i monitorowanie ww. zjawiska.

Zobacz: Polki molestowane w taksówkach na aplikacje! RPO zgłasza sprawę prokuraturze

Uwzględniając szczególny charakter popełnianych czynów przestępczych oraz związane z nimi traumatyczne przeżycia pokrzywdzonych kobiet Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, w dniu 11 maja 2022 r., wydał polecenia komendantom wojewódzkim/Stołecznemu Policji, dotyczące m.in.:

  1. działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowanych do społeczności lokalnej dotyczących bezpiecznych zachowań podczas korzystania z transportu świadczonego za pośrednictwem aplikacji internetowych;
  2. bieżącego monitorowania i analizowania przestępstw o podłożu seksualnym popełnianych w transporcie świadczonym za pośrednictwem aplikacji internetowych na terenie poszczególnych garnizonów oraz właściwego dostosowywania aktywności w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych w tym obszarze;
  3. wielopodmiotowych działań kontrolnych ukierunkowanych na szczegółowe sprawdzanie legalności wykonywania przewozów osób samochodami osobowymi przez kierowców i przewoźników, w szczególności korzystających z aplikacji mobilnych.

Przeprowadzona ocena stanu realizacji ww. poleceń wskazuje, że kierownicy jednostek organizacyjnych Policji podjęli kierunkowe działania w celu zapobiegania popełnianiu przedmiotowych przestępstw oraz ścigania ich sprawców, realizując również w tym zakresie, własne inicjatywy wspomagające.

Zobacz: Czy UBER działa w sposób legalny? Jest wyrok Trybunału!

Równolegle z inicjatywy służb kryminalnych, prewencyjnych oraz ruchu drogowego KGP przeprowadzono cykl spotkań z kadrą zarządzającą firm przewozowych świadczących usługi „na aplikację” w celu zwiększenia bezpieczeństwa przewozów, a także szkoleniowe – poprzez włączenie do systemu obowiązkowych szkoleń kierowców, zagadnień dotyczących obowiązujących przepisów karnych, w tym odnoszących się do sfery wolności seksualnej i obyczajności. KGP podkreśla, że w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, funkcjonariusze Policji w pierwszej kolejności stosują przepisy Kodeksu postępowania karnego. Jednocześnie mają obowiązek stosowania zasad określonych w Procedurze postępowania Policji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej, opracowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na podstawie materiału przygotowanego przez fundację Feminoteka w ramach projektu „Stop gwałtom” współfinansowanego przez Fundację im. S. Batorego.

Zobacz: Ogromny wzrost liczby wypadków i zabitych na przejściach dla pieszych

Odnosząc się do treści pisma Rzecznika Komendant informuje, że w wyniku podjętych w Biurze Kontroli KGP czynności służbowych, uzyskano informacje z komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji, wskazujące że jedynie w przypadku opisanym przez Rzecznika, do Policji wpłynęła skarga dotycząca niewłaściwego postępowania funkcjonariuszy w trakcie kontaktu z osobą pokrzywdzoną omawianą kategorią przestępstw. W opisywanej sprawie zainicjowane zostały czynności wyjaśniające, które zostały zakończone sprawozdaniem z dnia 23 lutego 2022 r. nie potwierdzającym popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez z funkcjonariuszy Policji. W KRP Warszawa IV prowadzono również postępowanie skargowe, w finale którego pismem z dnia 28 kwietnia br. poinformowano pisemnie skarżącą, że ustalony stan faktyczny i prawny nie dostarczył uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez funkcjonariuszy przewinienia dyscyplinarnego.

Biorąc pod uwagę działania podjęte przez Policję, naszym zdaniem korzystanie z taksówek na aplikacje nadal obarczone jest ogromnym ryzykiem. Póki nie będzie pełnej kontroli nad obcokrajowcami pracującymi w sieciach taksówkarskich, póty bezpieczeństwo ich pasażerek będzie zagrożone. 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności