REKLAMA

Kontrole Stacji Kontroli Pojazdów i nowa opłata jakościowa!

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: · Dodane: 31 października 2018
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Kontrola i nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów w rękach TDT, nowe przepisy dotyczące przeglądu technicznego oraz systemu szkolenia diagnostów – to wszystko zakładają nowe przepisy zaproponowane rządowi w formie projektu złożonego przez Ministerstwo Infrastruktury. Wszystko aby dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Zmiany w zakresie przeglądów technicznych pojazdów są nieuniknione bowiem wynikają one z unijnej dyrektywy z 2014 roku (2014/45/UE), która obligowała Polskę i inne kraje Wspólnoty do ich wprowadzenia najpóźniej do 20 maja 2018 roku. Z pewnym opóźnieniem, ale jednak, wchodzą one w życie w Polsce. Co się dzięki nich zmieni? Kilka istotnych kwestii i to zarówno dla kierowców, jak i właścicieli oraz pracowników Stacji Kontroli Pojazdów.

Stacje Kontroli Pojazdów pod kontrolą TDT

Zmiany w zakresie Stacji Kontroli Pojazdów dotyczą przede wszystkim systemu nadzoru na nimi. Za to jak będzie funkcjonować system zapewnienia jakości badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi badaniami, a także przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, odpowiedzialny będzie teraz Transportowy Dozór Techniczny (TDT), a nie dane starostwo. TDT będzie odpowiedzialny także za ośrodki szkolenia diagnostów. Do tej pory kwestie te były w rękach starostw. Co więcej TDT z mocy prawa będzie jednostką podległą Ministrowi Infrastruktury.

W obecnym systemie prawnym w Polsce, nadzór na SKP sprawuje 380 starostów. Jednak Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie tego zadania przez niektórych z nich. Co więcej ankieta przeprowadzona przez Ministra Infrastruktury, dotycząca nowych zadań wynikających z implementacji unijnej dyrektywy pokazała, że starostwa mogą nie poradzić sobie z wykonywaniem zadań nakładanych na Polskę przepisami unijnymi.

Szkolenie diagnostów – będą zmiany!

Ministerstwo Infrastruktury nowelizując przepisy dostrzegło także inny problem. Otóż ośrodki szkolenia diagnostów działają na zasadach wolnorynkowych, ale bez żadnego nadzoru. Zdaniem MF efektem tego jest słabe przygotowanie kandydatów na diagnostów i co z kolei przekłada się na niską zdawalność przez nich egzaminów. W związku z tym w projekcie nowelizacji przepisów przewidziano utworzenie skoordynowanego systemu szkolenia diagnostów pracujących w stacjach kontroli pojazdów. Ma on na celu określić szczegółowe wymagania dotyczące ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz nadzoru nad nimi. Stworzony  ma zostać też system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń dla diagnostów: wstępnych i cyklicznych, przypominających i rozszerzających wiedzę dotyczącą konstrukcji pojazdów oraz sposobu przeprowadzania ich badań. Nadzór nad systemem szkolenia diagnostów i funkcjonowaniem ośrodków szkolenia diagnostów powierzono dyrektorowi TDT. Nowe wymagania są konsekwencją wytycznych określonych w przepisach UE. Nie da się nie zauważyć, że zmiany te będą też okazją dla Państwa, aby poprawić także kondycję budżetu.

Dyrektora TDT wyznaczono także do prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego, odpowiedzialnego za wymianę informacji (związanych z badaniami technicznymi pojazdów) z pozostałymi państwami Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską.

Projekt zmian w przepisach dotyczących badań technicznych i SKP przewiduje:

  1. poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska przez „uszczelnienie” systemu badań technicznych;
  2. podwyższenie jakości pracy diagnostów, poziomu ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych dzięki wprowadzeniu dla nich obowiązkowych okresowych szkoleń;
  3. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym przez objęcie specjalnym nadzorem weryfikacji i kontroli stanu licznika pojazdu w stacji kontroli pojazdów i ewidencji CEPiK 2.0;
  4. większą dostępność danych dla obywateli oraz przedsiębiorców przez prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów przez dyrektora TDT (obecnie funkcjonuje 380 rejestrów prowadzonych przez starostów) oraz rejestru uprawnionych diagnostów do wykonywania badań technicznych;
  5. podwyższenie jakości i wiarygodności badań przez wprowadzenie obowiązku okresowego sprawdzania (kalibracji i konserwacji) wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz archiwizacji wyników badań;
  6. poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie średniego poziomu emisji spalin w wyniku wykrywania i eliminowania z użytkowania pojazdów z niesprawnymi układami kontroli emisji spalin oraz wyeliminowanie nieszczelności powodujących wycieki toksycznych płynów eksploatacyjnych, nieszczelności instalacji gazowych, jak również powodujących nadmierny hałas;
  7. zmianę systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, która wpłynie na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych i wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Według Rady Ministrów w dostarczonym do niej projekcie nowelizacji przepisów uwzględniono oczekiwania przedsiębiorców prowadzących SKP. Przewidziano chociażby obniżenie lub zniesienie opłat obecnie przez nich ponoszonych, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych stawek opłat pobieranych od kierowców za badania techniczne pojazdów.

Opłata jakościowa dla SKP od Unii Europejskiej

Trzeba jednak zauważyć, że na mocy przepisów Unii Europejskiej, w tym  dyrektywy 2014/45/UE, przedsiębiorcy prowadzący SKP będą ponosić tzw. opłatę jakościową, przeznaczoną na poprawę funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów. Ostateczna wysokość opłaty jakościowej w wysokości nie wyższej niż 3,5 zł zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i będzie obowiązywać od 2020 roku.

Wysokość opłaty jakościowej będzie uzależniona od wysokości przychodu osiągniętego z tytułu opłat pobranych za badania techniczne wykonane po terminie (gdy właściciel spóźnił się min. 45 dni po terminie). MI zakłada bowiem, że głównym źródłem finansowania systemu zapewnienia wysokiej jakości badań technicznych pojazdów będzie opłata za badania techniczne wykonane po terminie. Dlatego warto, aby kierowcy robili przegląd techniczny w terminie.

Zobacz: Nowy przegląd techniczny pojazdu – zmiany w przepisach

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności